Inbjudan till årsmöte för RGMF 2017

Välkommen till Riksförbundet Gode Män och Förvaltares
årsmöte lördagen den 29/4 kl 10.00-17.00
på Stadshotellet i Kalmar, Stortorget 14, Kalmar

 

Program

10.00-10.45     Ankomst, registrering, kaffe/te och fralla

10.45-11.00     Välkomsthälsning Kalmar kommun

11.00-12.00     FSÖ:s ordförande Ann Wribe har ordet

12.00-13.00     Lunch

13.00-16.30     Årsmöte inkl eftermiddagsfika

16.30-17.00     Avslutning

Kontakt

Om du behöver hjälp för att hitta till Stadshotellet eller annat akut, ring Elisabeth 0733-587816 eller Inger 076-8049152

Boende

Ett antal rum är preliminärbokade på Stadshotellet 28-29/4. Karta till hotellet.
Enkelrum inkl frukost 750 kr. Dubbelrum inkl frukost 950 kr.
Du bokar och betalar själv direkt till hotellet senast 15/4 för att få reducerat pris. Ange RGMF vid bokning.
Boka på tel 0480-49 69 00 eller calmarstadshotell@profilhotels.se 

Kostnader

Deltagaravgift  200 kr per person avser fika och lunch. Betalas senast den 20 april till RGMF:s bankgiro 5489-6477. Glöm inte att ange betalare och vad betalningen avser.

Anmälan

Bindande anmälan senast den 23/4 till

Lena Andersson
0703-625561
la50@telia.com

Lena Deras
070-3411901
lena.deras@telia.com

Anmäl också eventuell specialkost.

Välkomna till ett grönskande Kalmar!

 

För Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

 

Kalmar god man och förvaltarförening 

 

 

 

 

Skrivelse till regeringen & FSÖ om arvoden

Regeringskansliet
103 30 Stockholm
Kopia till Föreningen Sveriges Överförmyndare och
Sveriges Kommuner och Landsting

 

 

Angående sänkning av arvodena för gode män med uppdrag för ensamkommande barn

Regeringen har beslutat att från 2017-07-01 minska den statliga ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn.

Många kommuner i Sverige har anfört den minskade ersättningen från staten som orsak till att man nu sänker arvodena för de gode män som har sådana uppdrag.

Antalet uppdrag för ensamkommande barn uppgår enligt tillgänglig statistik till drygt 50 000, antalet engagerade gode män till c:a 20 000. Det är alltså en mycket stor verksamhet som berörs på olika sätt.

De som berörs på ett avgörande sätt är naturligtvis de ensamkommande barnen, som riskerar att stå utan god man, som lagen föreskriver att de ska ha.

De riskerar att många gode män väljer att avsluta sina uppdrag, inte i första hand därför att ersättningen minskar kraftigt, utan på grund av att de gode männen åtagit sig sina uppdrag mot ett bestämt arvode, som nu kommer att bli avsevärt mycket lägre.

De nya arvodena kommer också att gälla för redan pågående uppdrag. Plötsligt ändras alltså förutsättningarna för de uppdrag de gode männen åtagit sig.

I vilken annan verksamhet finns ett tillvägagångssätt, som allvarligt äventyrar rekryteringen i en lagstadgad verksamhet?

I Riksförbundet Gode Män och Förvaltare -RGMF- är vi medvetna om att kommunerna självständigt sätter arvodena. Samtidigt har Överförmyndaren ansvaret för rekryteringen av gode män. Hur tänker man sig att det ska gå att förena kraftigt sänkta arvoden med en fortsatt rekrytering av gode män?

Bilden känns dessvärre igen; en instans sänker statsbidraget. nästa instans tar detta till intäkt för att sänka arvodena till de gode männen, som åter får bli en buffert både för statlig och kommunal ekonomi.

Försäkringsinformation

Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Alla Godmansföreningar som tillhör Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF), har för sina medlemmar en kollektiv olycksfallsförsäkring. Premien ingår i medlemsavgiften som betalas till RGMF.

Försäkringen gäller när man utför sitt uppdrag som God man eller Förvaltare. Försäkringen gäller hela dygnet. Gäller utan självrisk. Olycksfallsförsäkringen ersätter invaliditet, dödsfall, läke-, rese- och tandskadekostnader. Sveda och värksersättning. ärrersättning, hjälpmedel, personliga tillhörigheter och kristerapi.

Försäkringens omfattning och villkor finns på www.forsakringskoll.se.

Godmansförsäkring

RGMF kan även erbjuda en Godmansförsäkring. Försäkringen gäller för Allmänt Ansvar försäkringsbelopp 10 000 000 kr/skada och å. Ren Förmögenhetsskada inklusive rättsskydd försäkringsbelopp 1 000 000 kr/skada och år. Självrisk 0,2 basbelopp.

Årspremien är 190:- kr. Försäkringen har en gemensam förfallodag 1 april. Vilket innebär att tecknas försäkringen exempel den 1 maj, gäller den fram till 31 mars följande år.

Försäkringen tecknas genom den lokala godmansföreningen.

Försäkringens omfattning och villkor finns på www.forsakringskoll.se.

Övrigt

Frågor och synpunkter på våra försäkringar, kontakta förbundets Försäkringsansvarig Bengt Martinsson tel. 0734-368 568 el. martinsson.bengta@telia.com.

Tankar kring ansvarsförsäkring

Så har det hänt mig! Det otänkbara har drabbat mig hårt. Jag har varit God Man åt en gammal dam i tre år. År 2015 förvärrades hennes tillstånd och hon blev så dement att en flytt till demensboende i april var nödvändigt. Jag är också God Man åt hennes dotter sedan ett par år tidigare. Vi diskuterade och enades om att en flytt var oundvikligt. Damen har även två andra barn någonstans i Sverige troligen Skåne. I november 2015 dyker de andra barnen plötsligt upp. Enligt egen utsaga har de inte träffat mamman eller systern på 15 år. Nu börjar en lång och påfrestande period av anklagelser mot mig och överförmyndaren via mail och telefonsamtal. Denna period har pågått under ett år. Jag har blivit anklagad för stöld, förskingring och brustet ansvar i hanteringen av mammans tillgångar. Nu är jag polisanmäld för förskingring och överförmyndaren till Länsstyrelsen.

Mina känslor är förstås ilska, frustration, hjälplöshet och känslan att bli kränkt. Ilska över hur dessa barn efter 15 år kan påstå att vissa saker har stulits. Frustration över allt jobb med att flytta, pynta och fixa i den nya lägenheten för damen. Hjälplöshet inför att bli anklagad för saker som man vet är orätta. Kränkt eftersom man är noga med andras tillgångar och inte kunna drömma om att skada någon i utsatt läge som våra huvudmän är.

När detta drabbar så känns det skönt att ha en försäkring som kan finna som stöd. Jag ringde Bengt Martinsson (vår kontakt med försäkringen) och talade om min oro. På ett lugnt och sakligt sätt beskrev Bengt troligt scenario. Polisen lägger troligtvis ner denna ogrundade anklagelse. Länsstyrelsen kommer troligen inte att vidta några åtgärder. Men om om … det skulle bli så att åtal kommer att väckas mot mig då träder min juridiska del i försäkringen in. Jag kommer att få ett biträde via ansvarsförsäkringen.

Det är detta som känns så skönt i allt elände att jag är försäkrad! För bara 170 kr per år har jag trygghet. Jag trodde inte jag behövde en ansvarsförsäkring eftersom jag inte förvaltar stora pengar det jag inte tänkte på då var denna trygghet i processer.

Så alla, tänk på vad som kan drabba även om ni inte förvaltar stora tillgångar. Ni kan drabbas av okända barn eller anhöriga som plötsligt dyker upp och kräver sin rätt.

Mitt råd: Försäkra er!

Lena Andersson

Internationella frivilligdagen 5/12

I våra kalendrar kan man till exempel hitta kanelbullens dag, internationella pizzadagen, tulpanens dag och andra.

En del dagar har ett  budskap som är  mer socialt och medmänskligt än andra, till exempel internationella kvinnodagen, FN-dagen och världshälsodagen.

Till den kategorin hör utan tvekan internationella frivilligdagen, instiftad av FN:s generalförsamling 1985.  Den infaller den femte december, men för många är den okänd eftersom den inte syns i kalendern. Trots det  är väldigt många människor engagerade i frivilliga organisationer, men engagemanget i frivillighet är i dagens samhälle på nedåtgående, vilket är beklagligt när behovet av frivilliga insatser i samhället ökar.

Varför engagera sig i frivillig verksamhet?

Jo, därför att det ger dig själv så mycket tillbaka; känslan av att se att det man gör bidrar till att någon får det bättre av de  människor som mest av alla är i stort behov av hjälp stöd och gemenskap. Vi vet också att den man hjälper blir en vinnare. Man skapar alltså en win-win- situation, som dessutom är bra för samhället och på så vis sparar stora resurser

RGMF -Riksförbundet Gode Män och Förvaltare är ett förbund som organiserar gode män och förvaltare. En riksorganisation som behövs för att ha kontakt med myndigheter och lagstiftare när det gäller tolkningen av de lagar, som styr den mycket omfattande verksamheten.

 Gode män och förvaltare, som till vardags gör en fantastisk insats i det tysta för att få ordning på sin huvudmans ekonomi, ser till att huvudmannen får den hjälp av samhället som man har rätt till och skyddar från alla som försöker komma över det som tillhör huvudmannen.

Ingen torde förneka att den frivilliga insats, som görs av gode män och förvaltare är avgörande för behövande och mycket viktig för samhället. För det får vi ofta en klapp på huvudet av berörda myndigheter  och c:a åttatusen per år före skatt i arvode  för ett uppdrag med ständig jour.

Som god man tar man  inte på sig ett så stort ansvar för pengarnas skull, frivilligt arbete ger andra mervärden som nya lärdomar om samhället och människorna.

Men det finns smolk i glädjebägaren; myndigheternas ovilja att stödja oss och att inte i handling visa det man säger offentligt:”Vilken fantastisk insats ni gör”

Men vi frivilliga är stora optimister och vi slutar inte att se fram emot en förändring i myndigheternas attityd som i handling betyder att allt  mer i denna stora verksamhet  läggs över på gode män och förvaltare.

Det känns bra att FN:s generalförsamling insåg detta redan 1985 och instiftade den internationella frivilligdagen. Det som nu återstår är att leva upp till de mål som FN ansåg vara viktiga för de sämst ställda människorna och för samhället.

För styrelsen i RGMF        

 Kjell Jönsson                      

 Förbundsordförande                     

Till samtliga riksdagspartier 

Angående situationen inom verksamheten för ställföreträdare 

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare – RGMF – är en politiskt obunden riksorganisation för godemansföreningar och deras medlemmar.  Vår verksamhet vänder sig enbart till föreningar som arbetar med gode män och förvaltare.

Under det senaste året har förtroendet för verksamheten allvarligt skadats på grund av de oegentligheter som förekommit genom  att enskilda ställföreträdare begått allvarliga brott mot sina huvudmän. Detta är naturligtvis helt förkastligt och frågan som ställs i media och i andra fora är naturligtvis; hur har detta varit möjligt? Inom RGMF diskuterar vi naturligtvis detta, eftersom några  ställföreträdare ställt gode män och förvaltare i en tvivelaktig dager.

Bland de frågor som nu ställs är;  hur fungerar rekryteringen av ställföreträdarna, hur ser utbildningen ut, både av ställföreträdare och kontrollmyndigheter och hur utövas kontrollen.

Man frågar sig också; hur fungerar samverkan mellan olika myndigheter, kommuner och länsstyrelser som har att leda och kontrollera verksamheten.

Vi har också hört representanter för myndigheter som har ett stort ansvar i verksamheten uttala sig på ett sätt som minst sagt förvånar. Likaså har  beslutsfattare och representanter för lagstiftaren  uttalat sig och kraftigt fördömt det som inträffat. Alla är överens; detta måste få ett snabbt slut och den otidsenliga grunden för hela verksamheten måste snarast förändras. 

RGMF menar att en starkt bidragande orsak till att situationen i dag är akut, både vad gäller de traditionella uppdragen och uppdragen för ensamkommande barn, är att denna mycket stora verksamhet inte är politiskt prioriterad.

 Vi ser därför fram emot att få information om vilka tankar ert parti har och vilka åtgärder ni har vidtagit och kommer att vidta för att rättssäkerheten  inte ytterligare ska försämras inom en verksamhet som är avgörande och betydelsefull för de sämst ställda människorna i samhället.

För Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

Kjell Jönsson 

Förändring för rättssäkerhet

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare -RGMF – är ett förbund som organiserar gode mans- och förvaltarföreningar. Förbundet har sedan sin tillkomst arbetat för att den otidsenliga lagstiftning och organisation som styr verksamheten förändras radikalt för att anpassas till dagens samhälle.

Ett resultat av otidsenligheten, som blivit allt tydligare med tiden är att oegentligheter kunnat begås av oärliga gode män och förvaltare i skydd av  kontrollmyndigheternas otillräcklighet. Förtroendet för hela verksamheten  och rättssäkerheten för gode män/förvaltare och huvudmännen måste återställas.

Det brådskar därför att det handlar om skyddet för de sämst ställda i samhället.

Efter att media uppmärksammat missförhållandena tas nu initiativ till att förändra den lagstiftning och organisation som alltmer visat sig inte uppfylla de krav som finns i dagens samhälle. RGMF ser fram emot att  arbetet för att förändra verksamheten i grunden nu kommer i gång.

Hur kan då de nya formerna för detta viktiga arbete se ut? Från flera håll kommer propåer om att uppdragen som gode män/förvaltare ska skötas av ” professionella”.  Det är svårt att säga vad begreppet ”professionella” står för, men i botten ligger någon sorts underskattning av ideella och frivilliga som i dag gör en fantastisk insats som gode män och förvaltare. En av de åsikter som kommit fram är bland annat att de frivilliga som i dag har uppdrag inte är tillräckligt kompetenta.

RGMF menar att det finns många olika kompetenser bland dagens frivilliga gode män/förvaltare t.ex ekonomisk, pedagogisk och social. En kompetens man ofta inte nämner är ju också livserfarenhet. Den kompetens som behöver tillföras är den specifika som berör uppdraget och den  tillkommer det  överförmyndaren att tillföra. Kort sagt; den kompetens som behövs finns i dag om den tas tillvara och vidareutvecklas.

RGMF arbetar på ideell och frivillig basis. Vi anser att detta är den överlägset bästa utgångspunkten när det gäller uppdrag som god man/förvaltare. Uppdraget innehåller tre delar: ekonomisk förvaltning, sörja för person och bevaka rätt. Den ekonomiska förvaltningen måste naturligtvis vara korrekt och kontrolleras. Delen sörja för person är svårare att definiera, men i dagens samhälle där ensamhet är ett stort socialt och medicinskt problem, är ideell grund bra att utgå från, då den tillför en dimension som den ”professionella” , som den beskrivits,  inte kan hantera. Det synes svårt att leva upp till uppdragsdelen sörja för person när man har ansvaret för 20-25 uppdrag. Redan i dag är ju för många uppdrag ett problem.

RGMF menar därför att i en kommande förändring måste de frivilliga uppdragstagarnas kompetens tas tillvara och utvecklas för att inte den  grundläggande kärnan i verksamheten ska försvinna. Detta är avgörande för att förtroendet för verksamheten och rättssäkerheten framledes skyddas.

Kjell Jönsson
Ordförande RGMF