Skrivelse till Justitieministern

2016-04-26
Justitieminister
Morgan Johansson

Regeringskansliet
103 30 Stockholm

Angående situationen för ställföreträdare som har uppdrag som gode män och förvaltare både med traditionella ärenden och ärenden för ensamkommande barn 

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare -RGMF – är en politiskt obunden organisation, som på ideell grund företräder godemansföreningar i landet. Förbundet har i dag 23 godemansföreningar. Antalet personer som  via sina föreningar är medlemmar är c:a 2400.

Den senaste tiden har inneburit stor turbulens vad gäller verksamheten runt godemans- och förvaltaruppdraget. Anledningen har varit att bedrägliga gode män har tillskansat sig pengar från sina huvudmän. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt, särskilt som uppdraget bygger på förtroende.

De som kommit till tals i denna infekterade fråga har hittills bara varit de myndigheter och beslutsfattare som har ansvaret för rekrytering av ställföreträdare, utbildning och kontroll av att ställföreträdarna fullgjort sina uppdrag på ett rättssäkert sätt. Man har fördömt bedrägerierna som begåtts, men hittills inte tagit upp det förhållandet att kontrollmyndigheten Överförmyndaren inte fullgjort sitt uppdrag på ett rättssäkert sätt. I stället har ställföreträdarna helt gjorts ansvariga för oegentligheterna.

Företrädare för ställföreträdarna såsom RGMF har hittills inte haft tillfälle att ge sin syn på saken. Detta anser vi vara till stort men för att hela situationen ska kunna klarläggas och för att en otidsenlig lagstiftning ska kunna förändras och för att rättssäkerheten för våra huvudmän ska kunna förbättras. Detta är en förutsättning för att förtroendet för hela verksamheten ska kunna stärkas.

Vårt förbund vill gärna bidra till att de otidsenliga förutsättningarna för våra uppdrag förändras så snart som möjligt. Vi vill därför ha företräde för dig som justitieminister för att kunna belysa de akuta problemen i verksamheten utifrån vårt perspektiv och utifrån vår stora erfarenhet av uppdragen som god man och förvaltare.

Mvh
Kjell Jönsson
Förbundsordförande RGMF
Tel 070-5265143

Ny hemsida

blomma

 

Välkommen till vår nya hemsida. Det finns många länkar att förkovra sig i, medan några dock ännu saknar innehåll, men det kommer.