Månadsbrev november 2017.

Nu börjar det lacka mot jul och man börjar skylta för årets största helg.Alla har mycket att göra. Men många av våra huvudmän har det svårt med ensamhet i dessa tider. Därför bör vi tänka extra mycket på dem.

Jag tycker det har varit ett tungt år med tanke på att det skrivits och talats så mycket om oseriösa godemän och förvaltare. Det är inte alltid så lätt att stå upp för vad man gör när det är så mycket negativt i press och tv. Man önskar ju att någon skrev eller sade lite positivt om oss.
Allt detta gör ju också att man förstår att det är viktigt med ansvarsförsäkringen.
Det är viktigt för oss att så många som möjligt tecknar denna för att vi ska kunna behålla våra villkor.

Trots allt finns det ju lite ljus i mörkret. Tove har varit och pratat med Bankföreningen och kanske kan det underlätta en del för oss.Hon har även träffat andra intressenter som kanske kan vara till gagn för oss.

Mitt uppdrag i föreningen är bland annat att försöka göra hemsidan så attraktiv som möjligt.Jag tar gärna emot förslag för denna.

Tänk gärna på Internationella frivillghetsdagen den 5 december. Denna dag finns inte angiven i någon almanacka men det är många som borde kunna fira denna dag att de deltar i frivillghetsarbete.

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Maj-Britt Hansson

Månadsbrev oktober

Månadsbrev oktober 2017

Nu när mörkret sänker sig har man tid att börja summera året som varit. Vad har man gjort som God Man eller Förvaltare? Det är bra att börja redan nu eftersom redovisnings månaden börjar närma sig. Ekonomiska redovisningen är ju inte så mycket att orda om, det är ju faktiska siffror, utan det man gör utöver i sitt uppdrag som man så lätt glömmer att ta med i redogörelsen. Det viktiga som kan generera grunden för arvodet.

Själv har jag utöver mina uppdrag fått förmånen att representera RGMF i projektet ”Modellprojektet” som finansieras av arvsfonden och Hjärnkraft. Detta projekt har nu pågått under snart två år och börjar närma sig slutet. Det har varit mycket givande att få titta in i en för mig hitintills främmande värld. Jag har mött specialister på traumatisk hjärnskada och fått lära mig vilka fall olyckor dessa personer kan hamna i. Oftast så tillhör dessa inte LSS och saknar därför all den hjälp man kan få den vägen.

Ur beskrivningen av projektet:

Modell projektet skall ge underlag till förbättringar inom rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada, genom att brukare och profession tillsammans utarbeta modeller inom åtta samhällsområden och tydliggöra behoven av samordning.

Projektarbetet bedrivs i sju processgrupper.

* Medicinska insatser vuxna – rehabilitering/uppföljning

* Medicinska insatser barn – rehabilitering/uppföljning

* Stöd och service

* Barns stöd i skola/fritid

* Utbildning, sysselsättning och försörjning

* Stödfunktioner (hjärnkoordinatorer, gode män etc.)

* Samordning

Det är i gruppen stödfunktioner som vi gode män har medverkat och delgett våra kunskaper.

Det har medfört mycket letande, skrivande och lärande för mig personligen. Jag har jämfört olika länders godmanskap. England, Finland, Danmark och Norge har jämförts till Sverige.

Allt finns att läsa på www.levamedtraumatiskhjarnskada.se

Lena Andersson

Skrivelse till Arbetsmilöjöverket

Ärende:
Att Arbetsmiljöverket genomför en översyn av arbetsmiljölagen (AML) så att den även omfattar uppdraget för Gode män och Förvaltare (GMF).

Bakgrund:

2015 fanns det i Sverige 87 950 st Gode män, Förvaltare och Förmyndare (källa: overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik)
GMF är uppdragstagare och utför uppdrag åt personer i behov av hjälp med förvaltning av ekonomi och egendom samt sörja för person. Men också kontakter med banker, myndigheter och socialtjänst m.m.

Uppdragsgivare är Huvudmän (HM) efter beslut i Tingsrätten.
HM kan vara barn, åldringar, handikappade, sjuka och ensamkommande barn.
GMF:s mandat medför ett intrång i den enskilde HM liv. Deras ekonomi, löpande förvaltning, förmögenhet och inte minst deras privatliv.
Uppdraget är arvoderat och ersättningen beslutas av Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren som också utbildar och föreslår GMF åt HM. Arvodet betalas HM. (har HM en inkomst som understiger 2,65 % av prisbasbeloppet betalar kommunen arvodet. För ensamkommande barn betalar kommunen arvodesbelopp/timersättning). Procentsatsen kan variera något från kommun till kommun. Ca 60 % av samtliga arvoden betalas av kommunen.

Grunder:
Ett intrång i en människas privatliv, ekonomi och dess förvaltning ställer stora krav på GMF och är inte konfliktfritt. Från det att HM skött sin ekonomi själv, visserligen på ett sådant sätt att ett behov av GMF skapats, tills en annan, helt främmande, person kommer in i ens hem och ekonomiska och andra beslut fattas i helt motsatt riktning än vad HM tänkt sig. Det handlar om att tillgodose HM önskemål och samtidigt tillse att ekonomin går ihop. Hot och våld är ofta förekommande i dessa situationer och är mer regel än undantag.

Andra situationer där våld och hot förekommer är från anhöriga. Anhöriga som tidigare utnyttjat HM genom t.ex. hyrt lägenhet billigt, hyrt ut lägenhet dyrt eller skaffat sig andra förmåner av HM och som den GMF nu sätter stopp för.
Den psykiska press som uppstår i samband med kontakter med myndigheter (Kommunnämnder, Socialförvaltning, Skolor, Landsting, Migrationsverket m.m.) skapar ångestkänslor och som i värsta fall medför att vi avstår från att ”bråka” och konsekvensen blir att HM blir lidande.

Förslag:
Riksförbundet Gode män och Förvaltare (RGMF) föreslår att:
Arbetsmiljöverket gör en översyn över AML och föreslår Regering och Riksdag att lagen även omfattar Gode män och Förvaltare

Med vänlig hälsning

Tove Otterborg
Förb.ordf. RGMF

Krister Holgersson
Vice Förb.ordf RGMF

Seminarium: Våga prata med barnen om pengar och skulder

Välkommen till Kronofogdens seminarium i Almedalen den 5  juli

Våga prata med barnen om pengar och skulder
Klicka för större bild

När föräldrar får ekonomiska problem påverkas barnen och kan känna sig oroliga. Vuxna måste ta ansvar och berätta för barnen om pengar och när de inte räcker – på ett sätt som barnen förstår. Många gånger tycker vuxna att det är svårt men barnen har rätt att få veta.

Kronofogden möter varje dag människor i svåra ekonomiska situationer. Många gånger finns det barn i familjen. Barn som oroar sig för pengar. När barn inte får svar på sina frågor förvärras oron. Då kan det kännas bättre att veta att man inte är ensam och att det finns hjälp att få.

Vi har tagit fram animerade filmer till barn där de uppmuntras att ta kontakt med Bris. I filmerna möter vi David, Afsana och Isak som alla vet hur det är att oroa sig för pengar.

Panelsamtal  och filmer

Välkommen till ett panelsamtal där vi berättar om hur vi samarbetar och hur vuxna kan ge stöd till barn i ekonornisla utsatta situationer. I panelsamtalet deltar:

 

Var: Gotlands Konstmuseum, plan 2, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

När: Onsdag 5 juli, kl 16.10-16.50

Filmerna hittar du här:

för vuxna kronofogden.se/barnpengaroro.html
för barn: kronofogden.se/beratta.html

Mer information finns på almedalsveckan.info. Det behövs ingen anmälan.

Har du frågor kontakta Tina Häggmark, Kronofogden, 070-207 19 30

Skrivelse till Justitiedepartementet

Gode män – En tillgång

Gode mäns uppgift är att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person för en Huvudman. Det innebär bevaka huvudmannens rätt i en rättshandling och/eller gentemot samhället och olika myndigheter samt överklaga beslut, förvalta all egendom tillhörande Huvudmannen och dennes fullständiga ekonomi samt den kurativa delen där Gode män lägger ner den mesta tiden av sitt uppdrag och som värdesätts minst. Detta har Gode män gjort sen 1924.
SKL har i en skrivelse till Justitiedepartementet begärt en reformering av systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare.

Vi delar SKL:s uppfattning om att regelverket för Gode män och förvaltare i Föräldrabalken som härstammar från 1924 skall revideras, moderniseras och göras tidsenlig. Vi delar också SKL:s uppfattning om ett landsomfattande register över ställföreträdarskapen och en central statlig myndighet med uppdrag att svara för tillsynsvägledning för överförmyndarna på nationell nivå.

Men sedan skiljs våra uppfattningar åt. En professionalisering av uppdraget är inte en väg till lösning då andra mer svårlösliga problem uppstår. Att vara Gode män och förvaltare är inte bara ett jobb som sköts på dagtid. Även kvällar och helger kan ibland få tas i anspråk p.g.a. de behov som kan komma att uppstå. I synnerhet när det gäller de ”ensamkommande barnen”. Vidare tycker SKL med rätta att behoven av ställföreträdare har ökat och att uppdragen blivit mer komplexa. En välutbildad ställföreträdare är professionell i sitt uppträdande och vet vart hen ska vända sig i de olika frågor som dyker upp.

Intressant blir det när SKL kommer in på Gode män för ensamkommande barn. Problemet med att ungdomar flyttas eller vistas på annan ort kan knappast ha någon betydelse om hen är professionell (läs: anställd) eller inte och barn som försvinner beror inte på att Gode män är lekman. Är ansvarsförhållanden oklara och möjligheterna att agera som vårdnadshavare begränsade för Gode män får myndigheterna rätta till detta genom att modernisera och göra föräldrabalken mer tidsenlig och där är vi överens. Vi hjälper gärna till.

Uppdraget med ensamkommande barn är näst intill ideellt men det innebär inte att det saknas kompetens. Tyvärr nämner inte SKL vad det är för behov Gode män saknar för att kunna ha ansvaret för ett ensamkommande barn. Men till sist kryper det fram. De beskrivna problemen skapar svårigheter för kommunerna och hotar med att Sverige riskerar att bryta mot barnkonventionens grundläggande punkt att ”alla barn ska behandlas lika”. Det är just där som Gode män har en viktig och bevakande funktion. Dessutom kan tilläggas att merparten av Gode män följer sin ungdom långt efter migrationsverket beslut och det är dessutom ungdomens önskemål att efter erhållen PUT (permanent uppehållstillstånd) få behålla sin Gode man som vårdnadshavare p.g.a. det förtroende som skapats dem emellan. Utan en kontaktperson efter 18-årsåldern skapar ett utanförskap som kan leda till missbruk och kriminalitet.

I sin skrivelse pekar SKL på den avsaknad av formella krav på kompetens av dem som kommunfullmäktige utser till överförmyndare. Vi har sett tydliga bevis på alltför förhastade beslut när det gällt att utse Gode män/förvaltare utan krav på utbildning. För att undvika liknande misstag är därför en grundutbildning och återkommande vidareutbildning ett måste. En begränsning av antalet huvudmän per ställföreträdare kan också vara en lösning. Det måste råda nolltolerans mot agerande som skadar huvudmannen. Att slopa överförmyndare/överförmyndarnämnden som tillsynsmyndighet kan vara en väg att gå.

Våra lösning är:

  • Rätt till grund- och vidareutbildning för Gode män
  • Begränsning av antalet Huvudmän per Gode män
  • Att Gode män alltid är garanterad sitt arvode
  • Att Gode män har en ansvarsförsäkring

2017-06-09

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

Tove Otterborg förbundsordf.
Krister Holgersson v. förbundsordf.

God mans uppdrag upphör vid dödsfall

Helsingborgs Tidning 2017-05-26
FRÅGA CATHRINE OM FAMILJEJURIDIK

God mans uppdrag upphör vid dödsfal - Helsingborgs DagbladHej Cathrine!
Min moster Ada gick bort för tre veckor sedan. Ada har de senaste åren haft en god man, Gun-nar, som hjälpt henne med att betala räkningar och sköta hennes ekonomi. Min syster Stina skötte tidigare Adas ekonomi, men efter att Stinas make blivit svårt i sjuk i cancer ansökte Ada om en god man för att inte vara en belastning för Stina. Vi har alltid haft en god relation med Ada som upprättat ett testamente till förmån för oss. Efter Adas bortgång ringde en begravningsbyrå och berättade att Gunnar hade beställt en begravning för Ada. Vi hade velat anlita begravningsentreprenören Anette eftersom hon haft mors begravning och gjorde den så fin. Kan vi anlita Anette eller måste vi ta den dyra begravningsbyrån som Gunnar har bestämt? Gunnar har också skickat en kallelse till bouppteckning som han ska hålla i. Jag har frågat Gunnar om begravning och bouppteckning och han har sagt att han i egenskap av god man har rätt att bestämma över dödsboet och upprätta bouppteckningen. Stämmer det? Vi vill hellre anlita någon som kan. /Sophie

Tack för din fråga Sophie! Den gode mannens uppdrag upphör när en person avlider. Gunnar har därför inte rätt att beställa begravning eller att på eget initiativ göra bouppteckningen efter Ada. Han har inte ens rätt att öppna dödsboets post. Jag tycker ni ska anlita den begravningsbyrå som ni har förtroende för men ni bör omgående meddela den andra begravningsbyrån att
Gunnar inte haft fullmakt att företräda dödsboet. Att upprätta en bouppteckning ingår inte i den gode mannens uppdrag, utbildning eller överförmyndarnämndens granskning, vilket goda män ibland ger sken av. Det är dödsbodelägarna som bestämmer vem som ska göra bouppteckningen. Att låta den gode mannen göra bouppteckning är inte lämpligt. Räkenskaper, slutredovisning och övriga handlingar som rör förvaltningen ska kunna granskas av dödsboet. Att den gode mannen gör bouppteckningen kan inverka på granskningen. Däremot kan Gunnar vara bouppgivare.

Cathrine Nyander är jurist (och advokat i New York). Hon arbetar som familjerättsjurist på Juristbyrån i Nordvästra Skåne och upprättar bland annat bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord och testamenten. Hon är specialist på kompanjonavtal och generationsskiften i ägarledda företag.

Inbjudan till årsmöte för RGMF 2017

Välkommen till Riksförbundet Gode Män och Förvaltares
årsmöte lördagen den 29/4 kl 10.00-17.00
på Stadshotellet i Kalmar, Stortorget 14, Kalmar

 

Program

10.00-10.45     Ankomst, registrering, kaffe/te och fralla

10.45-11.00     Välkomsthälsning Kalmar kommun

11.00-12.00     FSÖ:s ordförande Ann Wribe har ordet

12.00-13.00     Lunch

13.00-16.30     Årsmöte inkl eftermiddagsfika

16.30-17.00     Avslutning

Kontakt

Om du behöver hjälp för att hitta till Stadshotellet eller annat akut, ring Elisabeth 0733-587816 eller Inger 076-8049152

Boende

Ett antal rum är preliminärbokade på Stadshotellet 28-29/4.
Enkelrum inkl frukost 750 kr. Dubbelrum inkl frukost 950 kr.
Du bokar och betalar själv direkt till hotellet senast 15/4 för att få reducerat pris. Ange RGMF vid bokning.
Boka på tel 0480-49 69 00 eller calmarstadshotell@profilhotels.se 

Kostnader

Deltagaravgift  200 kr per person avser fika och lunch. Betalas senast den 20 april till RGMF:s bankgiro 5489-6477. Glöm inte att ange betalare och vad betalningen avser.

Anmälan

Bindande anmälan senast den 23/4 till

Lena Andersson
0703-625561
la50@telia.com

Lena Deras
070-3411901
lena.deras@telia.com

Anmäl också eventuell specialkost.

Välkomna till ett grönskande Kalmar!

 

För Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

 

Kalmar god man och förvaltarförening 

 

 

 

 

Skrivelse till regeringen & FSÖ om arvoden

Regeringskansliet
103 30 Stockholm
Kopia till Föreningen Sveriges Överförmyndare och
Sveriges Kommuner och Landsting

 

 

Angående sänkning av arvodena för gode män med uppdrag för ensamkommande barn

Regeringen har beslutat att från 2017-07-01 minska den statliga ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn.

Många kommuner i Sverige har anfört den minskade ersättningen från staten som orsak till att man nu sänker arvodena för de gode män som har sådana uppdrag.

Antalet uppdrag för ensamkommande barn uppgår enligt tillgänglig statistik till drygt 50 000, antalet engagerade gode män till c:a 20 000. Det är alltså en mycket stor verksamhet som berörs på olika sätt.

De som berörs på ett avgörande sätt är naturligtvis de ensamkommande barnen, som riskerar att stå utan god man, som lagen föreskriver att de ska ha.

De riskerar att många gode män väljer att avsluta sina uppdrag, inte i första hand därför att ersättningen minskar kraftigt, utan på grund av att de gode männen åtagit sig sina uppdrag mot ett bestämt arvode, som nu kommer att bli avsevärt mycket lägre.

De nya arvodena kommer också att gälla för redan pågående uppdrag. Plötsligt ändras alltså förutsättningarna för de uppdrag de gode männen åtagit sig.

I vilken annan verksamhet finns ett tillvägagångssätt, som allvarligt äventyrar rekryteringen i en lagstadgad verksamhet?

I Riksförbundet Gode Män och Förvaltare -RGMF- är vi medvetna om att kommunerna självständigt sätter arvodena. Samtidigt har Överförmyndaren ansvaret för rekryteringen av gode män. Hur tänker man sig att det ska gå att förena kraftigt sänkta arvoden med en fortsatt rekrytering av gode män?

Bilden känns dessvärre igen; en instans sänker statsbidraget. nästa instans tar detta till intäkt för att sänka arvodena till de gode männen, som åter får bli en buffert både för statlig och kommunal ekonomi.

Tankar kring ansvarsförsäkring

Så har det hänt mig! Det otänkbara har drabbat mig hårt. Jag har varit God Man åt en gammal dam i tre år. År 2015 förvärrades hennes tillstånd och hon blev så dement att en flytt till demensboende i april var nödvändigt. Jag är också God Man åt hennes dotter sedan ett par år tidigare. Vi diskuterade och enades om att en flytt var oundvikligt. Damen har även två andra barn någonstans i Sverige troligen Skåne. I november 2015 dyker de andra barnen plötsligt upp. Enligt egen utsaga har de inte träffat mamman eller systern på 15 år. Nu börjar en lång och påfrestande period av anklagelser mot mig och överförmyndaren via mail och telefonsamtal. Denna period har pågått under ett år. Jag har blivit anklagad för stöld, förskingring och brustet ansvar i hanteringen av mammans tillgångar. Nu är jag polisanmäld för förskingring och överförmyndaren till Länsstyrelsen.

Mina känslor är förstås ilska, frustration, hjälplöshet och känslan att bli kränkt. Ilska över hur dessa barn efter 15 år kan påstå att vissa saker har stulits. Frustration över allt jobb med att flytta, pynta och fixa i den nya lägenheten för damen. Hjälplöshet inför att bli anklagad för saker som man vet är orätta. Kränkt eftersom man är noga med andras tillgångar och inte kunna drömma om att skada någon i utsatt läge som våra huvudmän är.

När detta drabbar så känns det skönt att ha en försäkring som kan finna som stöd. Jag ringde Bengt Martinsson (vår kontakt med försäkringen) och talade om min oro. På ett lugnt och sakligt sätt beskrev Bengt troligt scenario. Polisen lägger troligtvis ner denna ogrundade anklagelse. Länsstyrelsen kommer troligen inte att vidta några åtgärder. Men om om … det skulle bli så att åtal kommer att väckas mot mig då träder min juridiska del i försäkringen in. Jag kommer att få ett biträde via ansvarsförsäkringen.

Det är detta som känns så skönt i allt elände att jag är försäkrad! För bara 170 kr per år har jag trygghet. Jag trodde inte jag behövde en ansvarsförsäkring eftersom jag inte förvaltar stora pengar det jag inte tänkte på då var denna trygghet i processer.

Så alla, tänk på vad som kan drabba även om ni inte förvaltar stora tillgångar. Ni kan drabbas av okända barn eller anhöriga som plötsligt dyker upp och kräver sin rätt.

Mitt råd: Försäkra er!

Lena Andersson

Internationella frivilligdagen 5/12

I våra kalendrar kan man till exempel hitta kanelbullens dag, internationella pizzadagen, tulpanens dag och andra.

En del dagar har ett  budskap som är  mer socialt och medmänskligt än andra, till exempel internationella kvinnodagen, FN-dagen och världshälsodagen.

Till den kategorin hör utan tvekan internationella frivilligdagen, instiftad av FN:s generalförsamling 1985.  Den infaller den femte december, men för många är den okänd eftersom den inte syns i kalendern. Trots det  är väldigt många människor engagerade i frivilliga organisationer, men engagemanget i frivillighet är i dagens samhälle på nedåtgående, vilket är beklagligt när behovet av frivilliga insatser i samhället ökar.

Varför engagera sig i frivillig verksamhet?

Jo, därför att det ger dig själv så mycket tillbaka; känslan av att se att det man gör bidrar till att någon får det bättre av de  människor som mest av alla är i stort behov av hjälp stöd och gemenskap. Vi vet också att den man hjälper blir en vinnare. Man skapar alltså en win-win- situation, som dessutom är bra för samhället och på så vis sparar stora resurser

RGMF -Riksförbundet Gode Män och Förvaltare är ett förbund som organiserar gode män och förvaltare. En riksorganisation som behövs för att ha kontakt med myndigheter och lagstiftare när det gäller tolkningen av de lagar, som styr den mycket omfattande verksamheten.

 Gode män och förvaltare, som till vardags gör en fantastisk insats i det tysta för att få ordning på sin huvudmans ekonomi, ser till att huvudmannen får den hjälp av samhället som man har rätt till och skyddar från alla som försöker komma över det som tillhör huvudmannen.

Ingen torde förneka att den frivilliga insats, som görs av gode män och förvaltare är avgörande för behövande och mycket viktig för samhället. För det får vi ofta en klapp på huvudet av berörda myndigheter  och c:a åttatusen per år före skatt i arvode  för ett uppdrag med ständig jour.

Som god man tar man  inte på sig ett så stort ansvar för pengarnas skull, frivilligt arbete ger andra mervärden som nya lärdomar om samhället och människorna.

Men det finns smolk i glädjebägaren; myndigheternas ovilja att stödja oss och att inte i handling visa det man säger offentligt:”Vilken fantastisk insats ni gör”

Men vi frivilliga är stora optimister och vi slutar inte att se fram emot en förändring i myndigheternas attityd som i handling betyder att allt  mer i denna stora verksamhet  läggs över på gode män och förvaltare.

Det känns bra att FN:s generalförsamling insåg detta redan 1985 och instiftade den internationella frivilligdagen. Det som nu återstår är att leva upp till de mål som FN ansåg vara viktiga för de sämst ställda människorna och för samhället.

För styrelsen i RGMF        

 Kjell Jönsson                      

 Förbundsordförande