Månadsbrev maj 2017

Efter vår årsstämma som var den 29 april har jag Tove Otterborg fått den äran att under en ny styrelse för år 2017 leda vårt härliga förbund RGMF. Vår nya styrelse har utökats med fler ledamöter än tidigare. Detta för att vi även fått flera uppdrag att hantera. Under månadsbreven kommer det att informeras om vad vi gör och av vem som har utförandet inom vissa frågor.

Det som frågas om mest nu är vår försäkring. Som ni säkert redan fått höra så beror detta på att det börjat komma in ärenden till försäkringsbolaget angående att anhöriga ifrågasatt hur vissa gode män skött ekonomin. Det känns tryggt att kunna ha en ansvarsförsäkring när sådana vindar blåser om ekonomisk osämja. Om ni har frågor i er förening angående försäkringar eller om era medlemmar är i behov av en ansvarsförsäkring och vill teckna en sådan, teckna den via Maj-Britt Hansson. Det är Maj-Britt som handhar dessa frågor. Det är viktigt att föreningen hör av sig med sina medlemmar som vill ha en försäkring till Maj-Britt. Detta för att det är föreningen som är medlem hos oss i förbundet och inte den enskilda medlemmen i föreningen. Det blir även svårt för oss att kunna betala tillbaka avgiften då vi inte vet var denna enskilda person hör hemma.

Våra stadgar skall få en uppfräschning med att styrelsen ser över de aktuella punkterna så att nuvarande stadgar blir upprustade i en modernare tappning. Detta under översyn av vår vice ordföranden Krister Holgersson. Krister har även fått rollen att se över vår verksamhet i regionerna. Är det något som skall komma styrelsen tillhanda så kontakta Krister. Planen i nuläget är att vi skall hinna komma till samtliga regioner under hösten. Om det inte skulle kunna samköras med ett gemensamt datum för ett möte så hindrar det inte oss mer än att vi tar ett möte före årsstämman nästkommande år. För att kunna nå alla våra medlemmar och att alla medlemmar känner sig delaktiga är det viktigt för oss att alla regioner deltar med en eller två medlemmar från sina närliggande föreningar. I regionerna hoppas vi kunna få igång bra diskussioner med vad som dyker upp i informationsflödet. Det är här med våra medlemmar vi kan få en gemensam demokratiskt diskussion om hur vi skall och vill genomföra vårt arbete över hela Sveriges gräns. Här ser vi i styrelsen mycket fram emot våra träffar.

Marina Sundelius och Lena Andersson tar sakliga frågor på allvar med allt som berör oss som medlemmar i RGMF. Det är bra om ni har kontakt med dem så att vi kan nå er. Om det kommer in frågor som berör ekonomi eller annat som inte Marina och Lena hanterar så får vi andra berörda i styrelsen detta vidarebefordrat till oss. Med detta sagt så hoppas vi att alla kommer att bli nöjda och glada som medlemmar.

Med vänligaste hälsningar från styrelsen genom

Tove Otterborg
Ordförande

Månadsbrev april 2017

Vi har väntat länge, men nu är den här, efterlängtad och hoppingivande: VÅREN.

Den brukar betyda nytändning och ökad tro på att det kommer att gå som man hoppats. Om det blir så får framtiden utvisa….

Vilka förhoppningar har vi då i förbundet och hur har det gått hittills för att vi ska nå dit vi planerat?

Under det senaste året och den senaste månaden har vi sett vissa tecken på att vi ändå börjar få gehör för vår grundtanke – att reglerna för den verksamhet vi finns mitt i behöver ändras från grunden.

Vi var inbjudna till Stockholm och de länsstyrelser (7 stycken) som har regeringens uppdrag att få i gång arbetet med att ändra det uråldriga regelverket som styr hela vår verksamhet.

Det var ett bra och konstruktivt möte där vi i RGMF var först att föredra vår uppfattning. De punkter vi betonad var att det blir allt viktigare att beslutsfattare, media och allmänhet får veta vad vi sysslar med, hur stor verksamheten är, vad vi åstadkommer, och hur många som behöver vårt stöd. Om detta inte tydliggörs kommer vår arbete aldrig att få det gehör det måste ha hos dem som tar besluten om resurser och annat som är viktigt.

De punkter vi tog upp som särskilt viktiga för att komma framåt är utbildningen av både ställföreträdare och överförmyndare, särskilt när kommunen bara har en ensam överförmyndare, vars kompetens inom ansvarsområdet är mycket begränsad.

Vi förde också fram arvodessystemet, där väntetiden på arvodet är alltför lång och det perspektivet att arvodet bör fastställas inte bara utifrån prisbasbelopp, utan att även löneutvecklingen i samhället ska vägas in.

Den kraftiga sänkningen av arvodena för uppdrag med ensamkommande barn påpekade vi med frågan om hur man ska klara rekryteringen när ersättningen sänks. Något svar på den frågan fick vi inte, men vi kommer att ta upp den igen.

De organisationer som framförde sina synpunkter efter oss höll med om vår syn på förhållandena och det är ju bra att vi är många som drar åt samma håll.

För mig var detta mitt sista ärende som ordförande i RGMF och den 29/4 är det årsmöte där jag, Arne Johannesson och Bengt Martinsson lämnar styrelsen. Det finns också ett förslag om att utöka styrelsen med två personer, vilket behövs eftersom det finns mycket att göra för styrelsen så länge vi inte har något kansli.

Att kunna inrätta ett kansli tycker jag är den fråga som har den högsta prioriteten just nu.

Samverkan med andra organisationer inom vårt område blir framöver allt viktigare liksom att öka vårt inflytande på lagstiftare och beslutsfattare, både lokalt och på riksnivå.

Med det vill jag säga tack för de här åren med RGMF, där engagemanget hos medlemmarna varit en glädje för mig.

Hälsningar till er alla

Kjell Jönsson

Månadsbrev mars 2017

Nu är våren här och nya utmaningar står inför årets arbete i styrelsen.

Sänkning av arvodet för uppdrag med ensamkommande barn. Vad skall man tycka om detta? Helt bedrövligt att vår insats värderas så lågt att den snart inte är värd något. Signalerna som detta sänder ut i vårt land bland alla gode män är även detta sorgligt. Skall våra insatser verkligen ha en så låg status att ingen vill åta sig några uppdrag eller vad är det som är andemeningen med just denna sänkning av arvodet kan man fråga sig. Sparar man in på ett uppdrag för mycket så blir det ingen kvalité i utförandet av uppdraget. Varje enskilt uppdrag är unikt och det vore mer rättvist att se över uppdragets genomförande än att generellt sänka arvodena för samtliga gode män. Med detta menas både traditionella uppdrag samt uppdrag för ensamkommande barn. Så här blir ett stort uppdrag för styrelsen; att visa att detta inte är acceptabelt och föra en diskussion med de parter som anser att vårt arbete inte är värt ens det man kommit överens om.
– Nej, skärpning Sverige! Här behöver vi alla hjälpa till så att ÖFN där vi bor förstår vad vi gör och hur vi gör för våra huvudmän.

Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Vi gode män måste få bättre information om detta nya begrepp och vad det kommer att innebära för oss och vår verksamhet. Framtidsfullmakten är inte fastställd i detalj ännu, men vi hoppas på att kunna få ta del av denna då den är färdig så att vi kan lägga ut allt på vår hemsida.

Det blåser nya vindar inom det mesta just nu. Många frågor runt detta kommer att uppstå och vi i styrelsen räknar med att myndigheterna kommer att delge oss svar på dessa frågor under året.
Vi arbetar och verkar tillsammans med er alla och styrelsen tar gärna emot frågor från alla medlemsföreningar. Många mål når man tillsammans om man arbetar på bred front och med ett gott humör.

Ser framemot god uppslutning av er alla till årsmötet.

Tove Otterborg
Styrelseledamot RGMF

Inbjudan till årsmöte för RGMF 2017

Välkommen till Riksförbundet Gode Män och Förvaltares
årsmöte lördagen den 29/4 kl 10.00-17.00
på Stadshotellet i Kalmar, Stortorget 14, Kalmar

 

Program

10.00-10.45     Ankomst, registrering, kaffe/te och fralla

10.45-11.00     Välkomsthälsning Kalmar kommun

11.00-12.00     FSÖ:s ordförande Ann Wribe har ordet

12.00-13.00     Lunch

13.00-16.30     Årsmöte inkl eftermiddagsfika

16.30-17.00     Avslutning

Kontakt

Om du behöver hjälp för att hitta till Stadshotellet eller annat akut, ring Elisabeth 0733-587816 eller Inger 076-8049152

Boende

Ett antal rum är preliminärbokade på Stadshotellet 28-29/4.
Enkelrum inkl frukost 750 kr. Dubbelrum inkl frukost 950 kr.
Du bokar och betalar själv direkt till hotellet senast 15/4 för att få reducerat pris. Ange RGMF vid bokning.
Boka på tel 0480-49 69 00 eller calmarstadshotell@profilhotels.se 

Kostnader

Deltagaravgift  200 kr per person avser fika och lunch. Betalas senast den 20 april till RGMF:s bankgiro 5489-6477. Glöm inte att ange betalare och vad betalningen avser.

Anmälan

Bindande anmälan senast den 23/4 till

Lena Andersson
0703-625561
la50@telia.com

Lena Deras
070-3411901
lena.deras@telia.com

Anmäl också eventuell specialkost.

Välkomna till ett grönskande Kalmar!

 

För Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

 

Kalmar god man och förvaltarförening 

 

 

 

 

Skrivelse till regeringen & FSÖ om arvoden

Regeringskansliet
103 30 Stockholm
Kopia till Föreningen Sveriges Överförmyndare och
Sveriges Kommuner och Landsting

 

 

Angående sänkning av arvodena för gode män med uppdrag för ensamkommande barn

Regeringen har beslutat att från 2017-07-01 minska den statliga ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn.

Många kommuner i Sverige har anfört den minskade ersättningen från staten som orsak till att man nu sänker arvodena för de gode män som har sådana uppdrag.

Antalet uppdrag för ensamkommande barn uppgår enligt tillgänglig statistik till drygt 50 000, antalet engagerade gode män till c:a 20 000. Det är alltså en mycket stor verksamhet som berörs på olika sätt.

De som berörs på ett avgörande sätt är naturligtvis de ensamkommande barnen, som riskerar att stå utan god man, som lagen föreskriver att de ska ha.

De riskerar att många gode män väljer att avsluta sina uppdrag, inte i första hand därför att ersättningen minskar kraftigt, utan på grund av att de gode männen åtagit sig sina uppdrag mot ett bestämt arvode, som nu kommer att bli avsevärt mycket lägre.

De nya arvodena kommer också att gälla för redan pågående uppdrag. Plötsligt ändras alltså förutsättningarna för de uppdrag de gode männen åtagit sig.

I vilken annan verksamhet finns ett tillvägagångssätt, som allvarligt äventyrar rekryteringen i en lagstadgad verksamhet?

I Riksförbundet Gode Män och Förvaltare -RGMF- är vi medvetna om att kommunerna självständigt sätter arvodena. Samtidigt har Överförmyndaren ansvaret för rekryteringen av gode män. Hur tänker man sig att det ska gå att förena kraftigt sänkta arvoden med en fortsatt rekrytering av gode män?

Bilden känns dessvärre igen; en instans sänker statsbidraget. nästa instans tar detta till intäkt för att sänka arvodena till de gode männen, som åter får bli en buffert både för statlig och kommunal ekonomi.

Försäkringsinformation

Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Alla Godmansföreningar som tillhör Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF), har för sina medlemmar en kollektiv olycksfallsförsäkring. Premien ingår i medlemsavgiften som betalas till RGMF.

Försäkringen gäller när man utför sitt uppdrag som God man eller Förvaltare. Försäkringen gäller hela dygnet. Gäller utan självrisk. Olycksfallsförsäkringen ersätter invaliditet, dödsfall, läke-, rese- och tandskadekostnader. Sveda och värksersättning. ärrersättning, hjälpmedel, personliga tillhörigheter och kristerapi.

Försäkringens omfattning och villkor finns på www.forsakringskoll.se.

Godmansförsäkring

RGMF kan även erbjuda en Godmansförsäkring. Försäkringen gäller för Allmänt Ansvar försäkringsbelopp 10 000 000 kr/skada och å. Ren Förmögenhetsskada inklusive rättsskydd försäkringsbelopp 1 000 000 kr/skada och år. Självrisk 0,2 basbelopp.

Årspremien är 190:- kr. Försäkringen har en gemensam förfallodag 1 april. Vilket innebär att tecknas försäkringen exempel den 1 maj, gäller den fram till 31 mars följande år.

Försäkringen tecknas genom den lokala godmansföreningen.

Försäkringens omfattning och villkor finns på www.forsakringskoll.se.

Övrigt

Frågor och synpunkter på våra försäkringar, kontakta förbundets Försäkringsansvarig Bengt Martinsson tel. 0734-368 568 el. martinsson.bengta@telia.com.

Månadsbrev januari 2017

Så är stunden inne för insamling av papper och siffror. Årsbesked och kontoutdrag. Detta är den stund på året som man kan sammanfatta vad man gjort under året. Hur mycket pengar som flyttas fram och tillbaka under vårt överseende. Man kan häpna över hur många transaktioner som utförts, hur många samtal man ringt, hur många möten som man medverkat i. Det är bra att få en överblick över sin verksamhet. Vi kan stolt räta på ryggen och säga att vi har gjort något gott för någon annan. Känna tillfredsställelse i att vi har varit med om att göra skillnad i någons vardag. Skänkt glädje till någon som varit ensam eller haft det besvärligt.

Det är i bakgrund till detta som jag blir så förbannad och förtvivlad när jag läser och hör dessa svarta rubriker om ”onda” Gode Män som drar ner oss alla i skiten. Det har frossats i dessa skurkar som lurat sina huvudmän och inte ens har vett nog att skämmas. Det har varit pinsamt att höra Överförmyndarens kommentarer angående beteendet. Var finns kompetensen hos dessa? Vilka krav ställer de på de Gode Männen? Vilket ansvar kan vi begära av Överförmyndaren? Det borde vara givet att en ersättning skall gå ut till Huvudmännen när de blir grundlurade av sin Gode Man. Det är ju faktiskt Överförmyndaren som de ställer sin tillit till när de får sin Gode Man. Kjell har skrivit ett brev till SVT som jag tycker är mycket bra. Det skulle vara på sin plats att SVT ger en nyanserad bild och lyfter fram alla oss andra som gör skillnad för sina Huvudmän och som är uppskattade.

Jag vill återigen påminna om vår ansvarsförsäkring som kan vara stor hjälp även om ni inte hanterar mycket pengar. Man kan som jag bli anklagad av anhöriga som anser sig berövad sitt framtida arv genom att Huvudmannen spenderar eller spenderat för mycket av sina tillgångar. Då är det skönt att veta att man har juridik hjälp vid eventuell rättegång.

Lycka till med era Årsräkningar och Årsredogörelser

Lena Andersson

Tankar kring ansvarsförsäkring

Så har det hänt mig! Det otänkbara har drabbat mig hårt. Jag har varit God Man åt en gammal dam i tre år. År 2015 förvärrades hennes tillstånd och hon blev så dement att en flytt till demensboende i april var nödvändigt. Jag är också God Man åt hennes dotter sedan ett par år tidigare. Vi diskuterade och enades om att en flytt var oundvikligt. Damen har även två andra barn någonstans i Sverige troligen Skåne. I november 2015 dyker de andra barnen plötsligt upp. Enligt egen utsaga har de inte träffat mamman eller systern på 15 år. Nu börjar en lång och påfrestande period av anklagelser mot mig och överförmyndaren via mail och telefonsamtal. Denna period har pågått under ett år. Jag har blivit anklagad för stöld, förskingring och brustet ansvar i hanteringen av mammans tillgångar. Nu är jag polisanmäld för förskingring och överförmyndaren till Länsstyrelsen.

Mina känslor är förstås ilska, frustration, hjälplöshet och känslan att bli kränkt. Ilska över hur dessa barn efter 15 år kan påstå att vissa saker har stulits. Frustration över allt jobb med att flytta, pynta och fixa i den nya lägenheten för damen. Hjälplöshet inför att bli anklagad för saker som man vet är orätta. Kränkt eftersom man är noga med andras tillgångar och inte kunna drömma om att skada någon i utsatt läge som våra huvudmän är.

När detta drabbar så känns det skönt att ha en försäkring som kan finna som stöd. Jag ringde Bengt Martinsson (vår kontakt med försäkringen) och talade om min oro. På ett lugnt och sakligt sätt beskrev Bengt troligt scenario. Polisen lägger troligtvis ner denna ogrundade anklagelse. Länsstyrelsen kommer troligen inte att vidta några åtgärder. Men om om … det skulle bli så att åtal kommer att väckas mot mig då träder min juridiska del i försäkringen in. Jag kommer att få ett biträde via ansvarsförsäkringen.

Det är detta som känns så skönt i allt elände att jag är försäkrad! För bara 170 kr per år har jag trygghet. Jag trodde inte jag behövde en ansvarsförsäkring eftersom jag inte förvaltar stora pengar det jag inte tänkte på då var denna trygghet i processer.

Så alla, tänk på vad som kan drabba även om ni inte förvaltar stora tillgångar. Ni kan drabbas av okända barn eller anhöriga som plötsligt dyker upp och kräver sin rätt.

Mitt råd: Försäkra er!

Lena Andersson

Internationella frivilligdagen 5/12

I våra kalendrar kan man till exempel hitta kanelbullens dag, internationella pizzadagen, tulpanens dag och andra.

En del dagar har ett  budskap som är  mer socialt och medmänskligt än andra, till exempel internationella kvinnodagen, FN-dagen och världshälsodagen.

Till den kategorin hör utan tvekan internationella frivilligdagen, instiftad av FN:s generalförsamling 1985.  Den infaller den femte december, men för många är den okänd eftersom den inte syns i kalendern. Trots det  är väldigt många människor engagerade i frivilliga organisationer, men engagemanget i frivillighet är i dagens samhälle på nedåtgående, vilket är beklagligt när behovet av frivilliga insatser i samhället ökar.

Varför engagera sig i frivillig verksamhet?

Jo, därför att det ger dig själv så mycket tillbaka; känslan av att se att det man gör bidrar till att någon får det bättre av de  människor som mest av alla är i stort behov av hjälp stöd och gemenskap. Vi vet också att den man hjälper blir en vinnare. Man skapar alltså en win-win- situation, som dessutom är bra för samhället och på så vis sparar stora resurser

RGMF -Riksförbundet Gode Män och Förvaltare är ett förbund som organiserar gode män och förvaltare. En riksorganisation som behövs för att ha kontakt med myndigheter och lagstiftare när det gäller tolkningen av de lagar, som styr den mycket omfattande verksamheten.

 Gode män och förvaltare, som till vardags gör en fantastisk insats i det tysta för att få ordning på sin huvudmans ekonomi, ser till att huvudmannen får den hjälp av samhället som man har rätt till och skyddar från alla som försöker komma över det som tillhör huvudmannen.

Ingen torde förneka att den frivilliga insats, som görs av gode män och förvaltare är avgörande för behövande och mycket viktig för samhället. För det får vi ofta en klapp på huvudet av berörda myndigheter  och c:a åttatusen per år före skatt i arvode  för ett uppdrag med ständig jour.

Som god man tar man  inte på sig ett så stort ansvar för pengarnas skull, frivilligt arbete ger andra mervärden som nya lärdomar om samhället och människorna.

Men det finns smolk i glädjebägaren; myndigheternas ovilja att stödja oss och att inte i handling visa det man säger offentligt:”Vilken fantastisk insats ni gör”

Men vi frivilliga är stora optimister och vi slutar inte att se fram emot en förändring i myndigheternas attityd som i handling betyder att allt  mer i denna stora verksamhet  läggs över på gode män och förvaltare.

Det känns bra att FN:s generalförsamling insåg detta redan 1985 och instiftade den internationella frivilligdagen. Det som nu återstår är att leva upp till de mål som FN ansåg vara viktiga för de sämst ställda människorna och för samhället.

För styrelsen i RGMF        

 Kjell Jönsson                      

 Förbundsordförande                     

Till samtliga riksdagspartier 

Angående situationen inom verksamheten för ställföreträdare 

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare – RGMF – är en politiskt obunden riksorganisation för godemansföreningar och deras medlemmar.  Vår verksamhet vänder sig enbart till föreningar som arbetar med gode män och förvaltare.

Under det senaste året har förtroendet för verksamheten allvarligt skadats på grund av de oegentligheter som förekommit genom  att enskilda ställföreträdare begått allvarliga brott mot sina huvudmän. Detta är naturligtvis helt förkastligt och frågan som ställs i media och i andra fora är naturligtvis; hur har detta varit möjligt? Inom RGMF diskuterar vi naturligtvis detta, eftersom några  ställföreträdare ställt gode män och förvaltare i en tvivelaktig dager.

Bland de frågor som nu ställs är;  hur fungerar rekryteringen av ställföreträdarna, hur ser utbildningen ut, både av ställföreträdare och kontrollmyndigheter och hur utövas kontrollen.

Man frågar sig också; hur fungerar samverkan mellan olika myndigheter, kommuner och länsstyrelser som har att leda och kontrollera verksamheten.

Vi har också hört representanter för myndigheter som har ett stort ansvar i verksamheten uttala sig på ett sätt som minst sagt förvånar. Likaså har  beslutsfattare och representanter för lagstiftaren  uttalat sig och kraftigt fördömt det som inträffat. Alla är överens; detta måste få ett snabbt slut och den otidsenliga grunden för hela verksamheten måste snarast förändras. 

RGMF menar att en starkt bidragande orsak till att situationen i dag är akut, både vad gäller de traditionella uppdragen och uppdragen för ensamkommande barn, är att denna mycket stora verksamhet inte är politiskt prioriterad.

 Vi ser därför fram emot att få information om vilka tankar ert parti har och vilka åtgärder ni har vidtagit och kommer att vidta för att rättssäkerheten  inte ytterligare ska försämras inom en verksamhet som är avgörande och betydelsefull för de sämst ställda människorna i samhället.

För Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

Kjell Jönsson