RGMF Riksförbundet Gode Män & Förvaltare

Årsstämma 18 april 2020  

Motioner inlämnas senast 21 mars 2020 till rgmf@rgmf.se
Hur och varför skriver man en motion?

Tips inför Årsredovisningen!

Riksförbundet för Gode Män och Förvaltare
dess främsta uppgift är att intressebevaka och företräda RGMFs Ställföreträdarföreningar i Sverige och deras medlemmar. (Ställföreträdare = God Man och Förvaltare.)

Vi är också remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för Ställföreträdare vilket ger en möjlighet att medverka i förändring av nuvarande lag som vi uppfattar vara i stort behov av uppdatering.

Vi är också stora intressenter i den digitala utvecklingen som berör våra uppdrag och både i förenkling men även kan vara till hinder för de som ej fått vår hjälp.

RGMF är en politiskt obunden intresseorganisation som startade 2004.

Senaste uppgifter från SKL gällande Ställföreträdare

Cirka 130 000 Ställföreträdare (Gode Män / Förvaltare) där Överförmyndare utövar tillsyn.

Cirka 110 000 tillförordnade Ställföreträdare  där Godmanskap utgör cirka 70 000  och Förvaltarskap cirka 20 000