RGMF Riksförbundet Gode Män & Förvaltare

RGMFs Årsstämma – Digital 2020

Protokoll och röstsammanställning hittar du under RGMF / Årsmötesprotokoll

Välkommen att kontakta oss vid frågor – RGMF-styrelsen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sveriges kommuner och regioner, Föreningen Sveriges överförmyndare, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare och Riksförbundet Gode män och Förvaltare lämnade under maj månad in en gemensam skrivelse till Morgan Johansson, Justitiedepartementet och Margareta Andersson, Finansdepartementet, för att påtala behovet att under rådande situation underlätta för ställföreträdaren att betala huvudmannens räkningar.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CORONAVIRUS – information!

Med anledningen av spridningen av corona­viruset vill vi informera om hur vi i RGMFs Förbundsstyrelse ser och agerar till följd av det pågående utbrottet.

Som en säkerhets­åtgärd uppmanas alla våra medlemmar att vid minsta tecken på symptom arbeta hemifrån, om hälso­tillståndet tillåter det. Rekommenderar att tills vidare ställa in besöks­resor och externa möten, med mera för att undvika exponering. Följ helst myndigheterna uppmaning att tillämpa en hygien­policy i linje med myndigheternas rekommendationer.

För att minska risken för smitt­spridning rekommenderas att ställa in fysiska kurser under hela mars månad.

Förbundsstyrelsen inser att den kommande tiden kommer att bli utmanande men vi har gott hopp om att alla skall kunna upprätt­hålla en bra kommunikation för huvudmans bästa. Till hjälp kan vårt digitaliserade arbets­sätt vara till hjälp och lösa många frågor.

Vi tror att det är viktigt att vi alla fattar rätt beslut i den nu upp­komna situationen. Genom att hålla sig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens informationssidor blir det lättare att fatta välgrundade beslut.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RGMFs främsta uppgift är att intressebevaka och företräda RGMFs Ställföreträdarföreningar i Sverige och deras medlemmar. (Ställföreträdare = God Man och Förvaltare.)

Vi är också remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för Ställföreträdare vilket ger en möjlighet att medverka i förändring av nuvarande lag som vi uppfattar vara i stort behov av uppdatering.

Vi är också stora intressenter i den digitala utvecklingen som berör våra uppdrag och både i förenkling men även kan vara till hinder för de som ej fått vår hjälp.

RGMF är en politiskt obunden intresseorganisation som startade 2004.

Senaste uppgifter från SKL gällande Ställföreträdare

Cirka 130 000 Ställföreträdare (Gode Män / Förvaltare) där Överförmyndare utövar tillsyn.

Cirka 110 000 tillförordnade Ställföreträdare  där Godmanskap utgör cirka 70 000  och Förvaltarskap cirka 20 000