RGMF rekommenderar sina medlemmar till digitala årsmöten.
På www.youtube.com finns information att hämta för installation av olika verktyg.
Användarmenual för verktyget Zoom.

RGMFs främsta uppgift är

att intressebevaka och företräda RGMFs Ställföreträdarföreningar och deras medlemmar,

att vara remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för Ställföreträdare vilket ger en möjlighet att medverka i förändring av nuvarande lag som vi uppfattar vara i stort behov av uppdatering,

att vara stora intressenter i den digitala utveckling som ingår i våra uppdrag.

RGMF är en politiskt obunden intresseorganisation som startade 2004.

Fakta 2019 gällande Ställföreträdare   *Källa: Regeringen 2019
Cirka 122 500 Ställföreträdare i Sverige bistår cirka 248 000 huvudmän. Totalt förvaltar Ställföreträdarna cirka 54 miljarder kronor åt sina huvudmän.
Ställföreträdare