Om RGMF

RGMFs verksamhet riktar sig enbart till föreningar som är intresseföreningar för Ställföreträdare. Vi arbetar för att förhållanden i alla Ställföreträdarföreningar i Sverige ska bli likvärdiga i alla kommuner. Det gör vi genom samarbete med FSÖ (Föreningen Sveriges Överförmyndare), SKR (Sveriges Kommuner och Regioner),  Bankföreningen och som remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för Ställföreträdare vilket ger en möjlighet att medverka i förändring av nuvarande lag som RGMF uppfattar vara i stort behov av uppdatering.

MEDLEMMAR
RGMF arbetar oavbrutet Det är lokalföreningen som ansluter sig till RGMF och som medlem i den lokala föreningen för man genom sitt medlemskap en olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring. Försäkringarna ägs av RGMF vilket innebär att man enbart kan bli försäkrad genom sitt medlemskap i en lokal förening.
Ju fler vi är desto större är möjligheterna att påverka viktiga beslutsfattare.

SAMVERKAN
Samverkan med aktörer såsom FSÖ, SKR, Bankföreningen, Justitiedepartementet, Riksdagsledamöter, lokala överförmyndare med flera är en förutsättning för en konstruktiv utveckling av verksamheten.

Förbundets målsättning i viktiga frågor är: ARVODEN

målet är ett nationellt arvodessystem i alla kommuner,
marknadsmässig ersättning en nödvändighet,
arvodet redogörs för Ställföreträdaren innan uppdraget påbörjas,
arvodet betalas ut minst tre gånger per år under det år uppdraget utförs,

kommunen svarar för att utbetalda arvoden till Ställföreträdarna och att sociala avgifter och preliminärt skatteavdrag inbetalas till Skatteverket.

SÄKERHET
En förutsättning för att Ställföreträdaren, med säkerhet, ska kunna utföra sitt uppdrag är att:

denne skall få en utförlig bakgrundsinformation gällande huvudmannen innan uppdrag överlämnas. Vid indikation på eventuellt hot eller våld gäller mycket stor försiktighet,
ett fulltäckande skydd för ställföreträdare i form av försäkring, läs mer på www.gmfsverige.se
Ställföreträdare som avsagt sig ett uppdrag ska entledigas inom en månad,
anhörig ska inte ha skyldighet att överta en Ställföreträdares uppdrag om denne avlider,
Ställföreträdaren ska inte heller kunna ställas till svars för eller gå i god för tidigare Ställföreträdares agerande.

UTBILDNING
RGMF arbetar för en rikstäckande utbildning som genom legitimering säkerställer Ställföreträdarens kunskap vid dennes uppdragstagande.
Fortbildning ska erbjudas löpande vilket gör att Ställföreträdarnas kompetens uppdateras och förhöjs och blir redo att åta sig mer komplicerade uppdrag.
Nya Ställföreträdare ska erbjudas mentorsstöd av mer erfarna Ställföreträdare.

VÅRD OCH RÄTTSVÄSENDE
Förbundet anser det mycket viktigt att det finns en god kompetens hos Ställföreträdare som möter huvudmän inom vården. Detta är särskilt viktigt för de som är i behov av att få intyg utfärdade.
Förbundet vill förstärka samverkan med vårdgivare inom framför allt psykiatrin.
Rättsväsendet avgör både utformningen och omfattningen av Ställföreträdarens uppdrag. Förbundet anser därför att rättsväsendets kompetens, som gäller ärenden om Ställföreträdarskap, skall ytterligare förbättras.