Förbundsstadgar

§ 1 Riksförbundet Gode Man och Förvaltare – RGMF
Riksförbundets namn är Riksförbundet Gode Män och Förvaltare. Riksförbundets organisationsnummer är 802428-0581. Riksförbundet är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden och har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Riksförbundets ändamål
Riksförbundets ändamål är att genom intressebevakning företräda de god mans- och förvaltarföreningar som är dess medlemmar. Detta sker bland annat genom samverkan och dialog med till exempel lagstiftaren, banker, myndigheter och övriga relaterade beslutsfattare. Riksförbundets tyckanden vad gäller frågor såsom arvoden, utbildning, etc finns att läsa på förbundets hemsida. Riksförbundet strävar efter att kunna erbjuda alla landets ställföreträdare medlemskap inom organisationen och med det möjlighet att teckna förbundets försäkringar.

§ 3 Organisation och arbetsordning
Riksförbundets angelägenheter hanteras av förbundsstyrelsen efter beslut av årsstämman. Förbundsstyrelsen sammanträder efter kallelse från förbundsordföranden. Förbundsordföranden och förbundskassören undertecknar var för sig löpande utbetalningar. Förbundsordföranden, vice förbundsordföranden och förbundskassören tecknar riksförbundets firma genom två i förening.

§ 4 Medlemskap i Riksförbundet
Medlem kan den godmans – och förvaltarförening bli, som ansluter sig till riksförbundets stadgar och betalar medlemsavgiften. Årsstämman beslutar om storleken på medlemsavgiften. Medlemskap i riksförbundet omöjliggör samtidigt medlemskap i annan likartad organisation. Dubbelt medlemskap kan emellertid godtas under en kortare övergångsperiod. Förbundsstyrelsen beslutar om medlemskap i förbundet.

§ 5 Medlemskap upphör
En förenings medlemskap i riksförbundet upphör tre månader efter ansökan om utträde till förbundsstyrelsen. En förening som inte betalat årsavgiften senast 3 månader efter den sista betalningsdagen, kan uteslutas efter beslut av förbundsstyrelsen. En förening som skadar riksförbundets verksamhet eller bryter mot riksförbundets stadgar kan uteslutas efter beslut av förbundsstyrelsen. Innan ett beslut om uteslutning meddelas, ska förbundsstyrelsen kommunicera med den berörda föreningen. Ett beslut om uteslutning kan prövas av riksförbundets årsstämma. Initiativ till detta kan tas antingen av klaganden eller förbundsstyrelsen.

§ 6 Riksförbundets Årsstämma
Riksförbundets årsstämma är  förbundets högsta beslutsforum och hålls årligen senast före april månads utgång. Kallelse ska skickas ut senast tre veckor före datumet för årsstämman och kan ske antingen genom annonsering på webbplatsen, via e-post eller via brev. Varje ansluten förening representeras av ett röstberättigat ombud. Därutöver har föreningen möjlighet att delta med medlemmar som då endast har yttrande och förslagsrätt.

§ 7 Extra Årsstämma
En extra årsstämma hålls efter beslut av förbundsstyrelsen eller om minst en tredjedel av riksförbundets medlemmar skriftligen begär det. En extra årsstämma ska hållas senast två månader efter  beslut i frågan. Kallelse till en extra årsstämma sker enligt 6 §. En extra årsstämma har endast möjlighet att behandla de frågor som föranlett den extra årsstämman. Varje ansluten förening representeras även här av ett röstberättigat ombud. I övrigt gäller tillämpliga delar i 6 §.

§ 8 Riksförbundets verksamhets- och räkenskapsår
Riksförbundets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller och är kalenderåret. Räkenskaperna ska överlämnas till riksförbundets revisorer före februari månads utgång.

§ 9 Dagordning för Årsstämma
Vid ordinarie årsstämma ska i förekommande fall följande dagordning gälla

 1. Årsstämman öppnas
 2. Beslut om årsstämman är behörigen utlyst
 3. Fastställa röstlängd
 4. Val av ordförande och sekreterare för årsstämmanVal av två protokolljusterare/rösträknare
 5. Fastställa dagordningen för årsstämman
 6. Behandling av riksförbundets verksamhets – och ekonomiska berättelse
 7. Behandling av revisorernas berättelseBeslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Stadgeändring
 9. Införandebeslut
 10. Antalet styrelsemedlemmar
 11. Val av förbundsordförande för två år
 12. Val av halva antalet förbundsledamöter för två år
 13. Val av två revisorer för två år vardera
 14. Val av två revisorsersättare för ett år vardera
 15. Val av tre ledamöter till valberedningen för ett år vardera, varav en sammankallande
 16. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 17. Den kommande verksamhetsplanen, budgeten och andra förslag från styrelsen
 18. Motioner från medlemmarna
 19. Övriga ärenden
 20. Årsstämman avslutas

§10 Förbundsstyrelsen – Sammansättning
Styrelsen består av förbundsordförande och minst sex övriga förbundsledamöter. Styrelsen ska sammantaget ha ett udda antal medlemmar. Förbundsordföranden välj på två år och förbundsledamöterna på två år vardera, varav halva antalet väljs vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice förbundsordförande, förbundssekreterare och förbundskassör.
Beslut
Förbundsstyrelsen är beslutsför när minst hälften av förbundsledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst

§11 Stadgeändringar
En stadgeändring kan endast initieras om frågan tagits upp efter förslag från förbundsstyrelsen eller via en motion till ordinarie årsstämma. En ändring kräver bifall från minst två tredjedelar av de röstberättigade på årsstämman. Tidpunkten för ikraftträdande beslutas av årsstämman.

§12 Tolkningstvist
Förbundsstyrelsen har tolkningsföreträde vid en eventuell tolkningstvist om stadgarna.

§13 Omröstning vid Årsstämman
En omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst om hen har rösträtt. Om mötesordföranden inte har rösträtt fattas beslut genom lottdragning. Röstning kan inte ske med fullmakt. Ledamot i förbundsstyrelsen  får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer. Omröstningsreglerna gäller i tillämpliga delar även vid extra årsstämma enligt 7 §.

§14 Motioner
Motioner och förslag från föreningarna avsedda att behandlas på den ordinarie årsstämman ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsstämman.

§15 Riksförbundets upplösning
Frågan om upplösning av Riksförbundet Gode Män och Förvaltare kan initieras av förbundsstyrelsen eller  via en motion från en medlemsförening. Riksförbundet kan då upplösas genom beslut på två på varandra efterföljande stämmor. Minst en av stämmorna ska vara en ordinarie stämma. Vid första stämman krävs minst två tredjedelars majoritet och vid  den andra stämman enkel majoritet. Mellan stämmorna måste det förflyta minst sex månader. Stämman beslutar även hur riksförbundets tillgångar och skulder ska hanteras.

§16 Ikraftträdande
Stadgarna gäller från och med 2016-03-12 och tills vidare. De tidigare stadgarna upphävs samtidigt. Framtida ändringar noteras under denna § med ändrad §, datum och årtal.

Stadgarna reviderade 2020-06-22