Skrivelse till Justitiedepartementet

Gode män – En tillgång

Gode mäns uppgift är att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person för en Huvudman. Det innebär bevaka huvudmannens rätt i en rättshandling och/eller gentemot samhället och olika myndigheter samt överklaga beslut, förvalta all egendom tillhörande Huvudmannen och dennes fullständiga ekonomi samt den kurativa delen där Gode män lägger ner den mesta tiden av sitt uppdrag och som värdesätts minst. Detta har Gode män gjort sen 1924.
SKL har i en skrivelse till Justitiedepartementet begärt en reformering av systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare.

Vi delar SKL:s uppfattning om att regelverket för Gode män och förvaltare i Föräldrabalken som härstammar från 1924 skall revideras, moderniseras och göras tidsenlig. Vi delar också SKL:s uppfattning om ett landsomfattande register över ställföreträdarskapen och en central statlig myndighet med uppdrag att svara för tillsynsvägledning för överförmyndarna på nationell nivå.

Men sedan skiljs våra uppfattningar åt. En professionalisering av uppdraget är inte en väg till lösning då andra mer svårlösliga problem uppstår. Att vara Gode män och förvaltare är inte bara ett jobb som sköts på dagtid. Även kvällar och helger kan ibland få tas i anspråk p.g.a. de behov som kan komma att uppstå. I synnerhet när det gäller de ”ensamkommande barnen”. Vidare tycker SKL med rätta att behoven av ställföreträdare har ökat och att uppdragen blivit mer komplexa. En välutbildad ställföreträdare är professionell i sitt uppträdande och vet vart hen ska vända sig i de olika frågor som dyker upp.

Intressant blir det när SKL kommer in på Gode män för ensamkommande barn. Problemet med att ungdomar flyttas eller vistas på annan ort kan knappast ha någon betydelse om hen är professionell (läs: anställd) eller inte och barn som försvinner beror inte på att Gode män är lekman. Är ansvarsförhållanden oklara och möjligheterna att agera som vårdnadshavare begränsade för Gode män får myndigheterna rätta till detta genom att modernisera och göra föräldrabalken mer tidsenlig och där är vi överens. Vi hjälper gärna till.

Uppdraget med ensamkommande barn är näst intill ideellt men det innebär inte att det saknas kompetens. Tyvärr nämner inte SKL vad det är för behov Gode män saknar för att kunna ha ansvaret för ett ensamkommande barn. Men till sist kryper det fram. De beskrivna problemen skapar svårigheter för kommunerna och hotar med att Sverige riskerar att bryta mot barnkonventionens grundläggande punkt att ”alla barn ska behandlas lika”. Det är just där som Gode män har en viktig och bevakande funktion. Dessutom kan tilläggas att merparten av Gode män följer sin ungdom långt efter migrationsverket beslut och det är dessutom ungdomens önskemål att efter erhållen PUT (permanent uppehållstillstånd) få behålla sin Gode man som vårdnadshavare p.g.a. det förtroende som skapats dem emellan. Utan en kontaktperson efter 18-årsåldern skapar ett utanförskap som kan leda till missbruk och kriminalitet.

I sin skrivelse pekar SKL på den avsaknad av formella krav på kompetens av dem som kommunfullmäktige utser till överförmyndare. Vi har sett tydliga bevis på alltför förhastade beslut när det gällt att utse Gode män/förvaltare utan krav på utbildning. För att undvika liknande misstag är därför en grundutbildning och återkommande vidareutbildning ett måste. En begränsning av antalet huvudmän per ställföreträdare kan också vara en lösning. Det måste råda nolltolerans mot agerande som skadar huvudmannen. Att slopa överförmyndare/överförmyndarnämnden som tillsynsmyndighet kan vara en väg att gå.

Våra lösningar är:

  • Rätt till grund- och vidareutbildning för Gode män
  • Begränsning av antalet Huvudmän per Gode män
  • Att Gode män alltid är garanterad sitt arvode
  • Att Gode män har en ansvarsförsäkring

2017-06-09

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

Tove Otterborg förbundsordf.
Krister Holgersson v. förbundsordf.