Förändring för rättssäkerhet

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare -RGMF – är ett förbund som organiserar gode mans- och förvaltarföreningar. Förbundet har sedan sin tillkomst arbetat för att den otidsenliga lagstiftning och organisation som styr verksamheten förändras radikalt för att anpassas till dagens samhälle.

Ett resultat av otidsenligheten, som blivit allt tydligare med tiden är att oegentligheter kunnat begås av oärliga gode män och förvaltare i skydd av  kontrollmyndigheternas otillräcklighet. Förtroendet för hela verksamheten  och rättssäkerheten för gode män/förvaltare och huvudmännen måste återställas.

Det brådskar därför att det handlar om skyddet för de sämst ställda i samhället.

Efter att media uppmärksammat missförhållandena tas nu initiativ till att förändra den lagstiftning och organisation som alltmer visat sig inte uppfylla de krav som finns i dagens samhälle. RGMF ser fram emot att  arbetet för att förändra verksamheten i grunden nu kommer i gång.

Hur kan då de nya formerna för detta viktiga arbete se ut? Från flera håll kommer propåer om att uppdragen som gode män/förvaltare ska skötas av ” professionella”.  Det är svårt att säga vad begreppet ”professionella” står för, men i botten ligger någon sorts underskattning av ideella och frivilliga som i dag gör en fantastisk insats som gode män och förvaltare. En av de åsikter som kommit fram är bland annat att de frivilliga som i dag har uppdrag inte är tillräckligt kompetenta.

RGMF menar att det finns många olika kompetenser bland dagens frivilliga gode män/förvaltare t.ex ekonomisk, pedagogisk och social. En kompetens man ofta inte nämner är ju också livserfarenhet. Den kompetens som behöver tillföras är den specifika som berör uppdraget och den  tillkommer det  överförmyndaren att tillföra. Kort sagt; den kompetens som behövs finns i dag om den tas tillvara och vidareutvecklas.

RGMF arbetar på ideell och frivillig basis. Vi anser att detta är den överlägset bästa utgångspunkten när det gäller uppdrag som god man/förvaltare. Uppdraget innehåller tre delar: ekonomisk förvaltning, sörja för person och bevaka rätt. Den ekonomiska förvaltningen måste naturligtvis vara korrekt och kontrolleras. Delen sörja för person är svårare att definiera, men i dagens samhälle där ensamhet är ett stort socialt och medicinskt problem, är ideell grund bra att utgå från, då den tillför en dimension som den ”professionella” , som den beskrivits,  inte kan hantera. Det synes svårt att leva upp till uppdragsdelen sörja för person när man har ansvaret för 20-25 uppdrag. Redan i dag är ju för många uppdrag ett problem.

RGMF menar därför att i en kommande förändring måste de frivilliga uppdragstagarnas kompetens tas tillvara och utvecklas för att inte den  grundläggande kärnan i verksamheten ska försvinna. Detta är avgörande för att förtroendet för verksamheten och rättssäkerheten framledes skyddas.

Kjell Jönsson
Ordförande RGMF