Ansvarsförsäkring

Försäkringsinformation

Till alla försäkringsmedlemmar och de som vill teckna en ansvarsförsäkring.

De som har tecknat vår ansvarsförsäkring har nu ett nytt försäkrings år framför sig och
försäkringsgivare Ålands försäkringar, som vi har valt att förnya försäkringen hos igen.

Premien är densamma som förra året, 200 k r/ år för de som ansluter sig via sin
förening.
Du som redan är försäkringstagare bör betala in premien så att den är
registrerad hos din förening innan den 1/4 2019.

För de som vill ansluta sig enskilt är kostnaden 270 kr / år och medlem, en liten höjning från föregående år.

Du kommer att få ett nytt försäkringsbrev kort efter att premien är betald. Dessutom kommer det snart en ny folder som läggs upp på RGMFs hemsida. Där finns mer utförlig information om vad försäkringen omfattar.

Telefonförsäljning

Nu ändras reglerna för telefonförsäljning

När telefonförsäljaren ringer är det bra att känna till att det från och med lördag den 1 september är nya regler som gäller.

Ett företag som vill sälja något måste få din skriftliga bekräftelse på att du accepterar erbjudandet. Annars är avtalet inte giltigt och du är inte ansvarig för att betala. Det är alltså inte längre möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning.

Skriftlighetskravet framgår av distansavtalslagen och innehåller två led. För det första ska företaget skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon. För det andra ska du skriftligen acceptera företagets anbud.

Det här gäller när det är företaget som tar initiativet och ringer upp dig, men det spelar ingen roll om du är en ny kund eller har handlat av företaget tidigare. Om det däremot är du som tar kontakt med företaget gäller inte de nya reglerna om skriftlig avtalsbekräftelse.

Avtalet får skickas med brev, e-post, sms eller liknande. Det viktiga är att du ska kunna läsa vad avtalet innehåller innan du bestämmer dig för om du vill skriva på eller inte.

GDPR berör din förening

GDPR träder i kraft 25:e maj i år och ersätter PUL, personuppgiftslagen. Som förening behöver ni följa denna. Mycket i GDPR är samma som i PUL, men det finns några saker att tänka på och den som bryter mot förordningen kan bli ålagd att betala en sanktionsavgift.

Nedan har vi samlat några fakta som de flesta föreningar kommer i kontakt med ofta. För den som vill läsa mer hänvisar vi till Datainspektionens snabbguide för småföretag och andra organisationer.

Vi rekommenderar också Datainspektionens checklista för personuppgiftsansvariga. Värt att notera är att en personuppgiftsansvarig oftast är en juridisk person, t.ex. en förening. Läs checklistan här.

ETT URVAL AV ÅTGÄRDER ATT TA ITU MED INFÖR 25 MAJ 2018:

 • Ordna samtycke från medlemmar att spara information som kan knytas till personen. Föreningen måste även kunna styrka att samtycke lämnats.
  För befintliga medlemmar behöver ej nytt samtycke samlas in, så länge ni följt PUL då medlemskapet först registrerades.
  Samtycke kan återkallas när som helst av en medlem – då har hen rätt att få sin information raderad. Medlemmen har även rätt till ett registerutdrag om sig själv.
  Läs mer om samtycke
 • Radera alla gamla personuppgifter som inte används – överallt – ur medlemsregister och i andra filer i datorn, papper i pärmar etc. Se också över om ni råkar ha icke relevanta uppgifter sparade i registren.
  Läs mer om de registrerades rättigheter
 • Upprätta ett skriftligt policydokument inom föreningen, där det framgår hur och vem/vilka som hanterar personuppgifter samt hur och var uppgifterna samlas/lagras. Personuppgiftsansvariga behöver också föra ett register över behandlingen. Läs mer om att föra register över behandlingen
 • Se över vem som har tillgång vid personalbyte och årsmöten. Personer som bytt uppdrag eller lämnat organisationen ska inte längre ha tillgång till uppgifterna.
 • Gör alltid en konsekvensbedömning innan nya personuppgifter tas in och vidta åtgärder för att minska riskerna.
  Läs mer om konsekvensbedömning
 • Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva informera de registrerade.
  Läs mer om incidentrapportering

 

Källa: Tidningen Musikant – Sveriges Orkesterförbund (text återgiven efter godkännande av redaktören, med tillägg av länkar)

Brev till medlemmarna.

Vi har nyligen genomfört vårt 14e förbundsårsmöte i Solna, och jag vill först som sist passa på att tacka avgående styrelseledamöter för lysande nedlagt arbete och för ett fint arrangemang av årsmötet.

RGMF fyllde nu som sagt 14 år och nästa årsmöte tar vi klivet in i mopedåldern. Något som vi får uppmärksamma lite extra när vi skriver årsmöte 2019.

Blir vi yngre..nja

Blir vi klokare med åren..förhoppningsvis

Blir våra mål och strävan mindre viktigt..knappast 

Den ”enskildes rätt i samhället” beskriver så väl tycker jag vad vårt förbunds existens i allt väsentligt handlar om. Nämligen att arbeta för att ge våra medmänniskor / huvudmän bra livsvillkor detta samtidigt som vi ställföreträdare skall få den självklara uppskattning och arbetsmiljö som vi har rätt att förvänta oss.

Detta gör vi genom att vi övervakar att våra villkor och möjligheter att utföra våra uppdrag är ständigt på agendan hos lagstiftare, myndigheter, rättsväsende, kommun, landsting eller vart helst vi bevakar våra intressen. Och där vår röst behövs i dessa sammanhang, där ska den också höras. Bland annat med remisser och i anföranden.

Att vi lever med en väldigt gammal lagstiftning runt våra uppdrag är nog alla bekant, en lagstiftning som vi kämpat länge i förbundet för att få till en översyn av. Och att RGMF då med någon sorts självklarhet ska vara en viktig part i utarbetandet. Och nu när vi skriver 2018 så ser vi känner jag äntligen ”tecken i skyn” på att saker händer.. Som tex riksrevisionens betänkande. Det finns anledning att se med tillförsikt framtiden an.

Som ni sett så har förutvarande styrelse arbetat hårt med att ta fram en ny försäkringslösning som vi kan vara fortsatt trygga i. Och vi kan inte nog från förbundshåll trycka på vikten av att vi alla hjälps åt att sprida budskapet ut till föreningarnas medlemmar att den finns. Och det är också ett bra argument till alla ställföreträdare som ännu inte anslutit sig till föreningen i just er kommun att göra det.

Har ni tankar och funderingar kring förbundet?  Tveka då inte att kontakta oss. 

”En god man är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull medmänniska” en devis jag tycker vi alla ska bära med oss i våra uppdrag i vardagen.”

Önskar alla en fin vår med förhoppningar om mycket solsken

Vid pennan

Ricard Sandell 

Förbundsordförande