Skrivelse till Arbetsmiljöverket

Ärende:
Att Arbetsmiljöverket genomför en översyn av arbetsmiljölagen (AML) så att den även omfattar uppdraget för Gode män och Förvaltare (GMF).

Bakgrund:

2015 fanns det i Sverige 87 950 st Gode män, Förvaltare och Förmyndare (källa: overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik)
GMF är uppdragstagare och utför uppdrag åt personer i behov av hjälp med förvaltning av ekonomi och egendom samt sörja för person. Men också kontakter med banker, myndigheter och socialtjänst m.m.

Uppdragsgivare är Huvudmän (HM) efter beslut i Tingsrätten.
HM kan vara barn, åldringar, handikappade, sjuka och ensamkommande barn.
GMF:s mandat medför ett intrång i den enskilde HM liv. Deras ekonomi, löpande förvaltning, förmögenhet och inte minst deras privatliv.
Uppdraget är arvoderat och ersättningen beslutas av Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren som också utbildar och föreslår GMF åt HM. Arvodet betalas HM. (har HM en inkomst som understiger 2,65 % av prisbasbeloppet betalar kommunen arvodet. För ensamkommande barn betalar kommunen arvodesbelopp/timersättning). Procentsatsen kan variera något från kommun till kommun. Ca 60 % av samtliga arvoden betalas av kommunen.

Grunder:
Ett intrång i en människas privatliv, ekonomi och dess förvaltning ställer stora krav på GMF och är inte konfliktfritt. Från det att HM skött sin ekonomi själv, visserligen på ett sådant sätt att ett behov av GMF skapats, tills en annan, helt främmande, person kommer in i ens hem och ekonomiska och andra beslut fattas i helt motsatt riktning än vad HM tänkt sig. Det handlar om att tillgodose HM önskemål och samtidigt tillse att ekonomin går ihop. Hot och våld är ofta förekommande i dessa situationer och är mer regel än undantag.

Andra situationer där våld och hot förekommer är från anhöriga. Anhöriga som tidigare utnyttjat HM genom t.ex. hyrt lägenhet billigt, hyrt ut lägenhet dyrt eller skaffat sig andra förmåner av HM och som den GMF nu sätter stopp för.
Den psykiska press som uppstår i samband med kontakter med myndigheter (Kommunnämnder, Socialförvaltning, Skolor, Landsting, Migrationsverket m.m.) skapar ångestkänslor och som i värsta fall medför att vi avstår från att ”bråka” och konsekvensen blir att HM blir lidande.

Förslag:
Riksförbundet Gode män och Förvaltare (RGMF) föreslår att:
Arbetsmiljöverket gör en översyn över AML och föreslår Regering och Riksdag att lagen även omfattar Gode män och Förvaltare

Med vänlig hälsning

Tove Otterborg
Förb.ordf. RGMF

Krister Holgersson
Vice Förb.ordf RGMF